کاروان شادی عید غدیر 1399

برپایی کاروان شادی عید غدیر 1399 توسط قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله

اطعام عید غدیر 1399

اطعام عید غدیر 99 توسط قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله