جهاد با مال

بعضی‌ها با جانشان جهاد می‌کنند و بعضی با آبرو. این میان آن‌هایی که با دادن مالشان در میدان جهاد وارد می‌شوند، به نوعی پشتیبانی و تجهیز میدان جهاد را برعهده دارند.

کمک‌های مردمی

بعضی‌ها با جانشان جهاد می‌کنند و بعضی با آبرو. این میان آن‌هایی که با دادن مالشان در میدان جهاد وارد می‌شوند، به نوعی پشتیبانی و تجهیز میدان جهاد را برعهده دارند.

پرداخت عمومی

جهادگر مالی قرارگاه باشید

قرارگاه برای تامین پروژه‌های جهادی نیاز به منابع مالی پاک و خمس داده دارد. می‌توانید گزارش این پروژه‌ها را در همین سایت مشاهده کنید.

ابرپروژه خادمین

میزبان زائران اباعبدالله باشید

ابرپروژه خادمین اربعین، هر ساله با چیزی حدود دوهزارنفر در شهرهای نجف و سامرا اتفاق می‌افتد. امانت‌داری، کفش‌داری، راهنمایی زائران هزینه‌های هنگفتی دارد که جز به یاری عاشقان اباعبدالله میسر نیست.

کارت به کارت کنید

اگر به هر دلیلی می‌خواهید مستقیم کارت به کارت کنید، می‌توانید به شماره کارت 8279-1017-8170-6273 بنام «قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله - گروه‌های جهادی» واریز کنید.

جهاد با مال

بعضی‌ها با جانشان جهاد می‌کنند و بعضی با آبرو. این میان آن‌هایی که با دادن مالشان در میدان جهاد وارد می‌شوند، به نوعی پشتیبانی و تجهیز میدان جهاد را برعهده دارند.

قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله