شبکه افق/حضور قرارگاه جهادی بقیه الله در برنامه «همه باهم» شبکه افق سیما 1399

قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله در برنامه همه باهم شبکه افق – موضوع برنامه: اقدامات جهادی در خصوص مقابله با بیماری کرونا – فروردین 1399

رادیو سلامت / حضور قرارگاه بقیه الله (عج) در ویژه برنامه بهارستان شبکه رادیویی سلامت در فروردین 1399

حضور قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله در برنامه بهارستان رادیو سلامت

قرارگاه جهادی حضرت بقیه الله(عج) را به خادمی در سامرا می‌شناسند.

مصاحبه مسئول محترم قرارگاه فرهنگی جهادی بقیهالله

مقابله با کرونا / برپایی نقاهت‌گاه 1000 تخت‌خوابی

مقابله با کرونا / برپایی نقاهت‌گاه 1000 تخت‌خوابی به همت قرارگاه فرهنگی جهادی بقیهالله