گزارش تصویری از خدمات قرارگاه در اربعین حسینی 98


آماده سازی امانتداری های نجف


خدمات خادمین قرارگاه نجف به زائرین


خدمات خادمین قرارگاه در سامرا به زائرین

گزارش تصویری آماده سازی امانتداری های نجف
حدمات خادمین قرارگاه در نجف اشرف به زائران اربعین